President  
Wado-Kai Executives
Deputy President Yorihisa Tatsuno
Standing Adviser Katsumi Hakoishi Mizuho Ashihara  
Chairman
(of the Board of Directors)
Yoshinori Matsui  
Standing Director Masahito Kitagawa Yuzaburo Terashima Toshiaki Maeda
Executive Director Soichiro Asuka Noboru Iguchi Masatoshi Ishizaki
Yasuo Ito Hiroshi Iwasawa Masafumi Ebie
Naoyuki Koyama Seiji Kondo Hisakazu Sato
Chiaki Shimamoto Yasuo Shimizu Koichi Shimura
Nobukazu Sogabe Tamaki Sonoda Hideho Takagi
Toshinori Teramoto Hisao Murase Tsuyoshi Morishita
Shunsuke Yanagida Hisashi Yamada  
Senior Director Shunpo Araki Yasuo Ito Tetsuo Egashira
Seijiro Obata Hiroshi Katsuhara Yusuke Kanehiro
Akira Kudo Hajime Kurisu Tsutomu Kobayashi
Kiyomi Sasaki Takeshi Sano Yoshiaki Sano
Oosumi Takayanagi Saburou Touchi Masatoshi Tokoro
Seiji Nishimura Soshiro Harada Tetsuji Ryu
Director of Secretariat Koichi Shimura
Vice Director of Secretariat Shigeru Kato
Supervisor Masato Watanabe
Wado-Kai Technical Committee
Technical adviser Katsumi Hakoishi Mizuho Ashihara  
Technical Counselor Hideya Maki Soichiro Asuka Tsuyoshi Morishita
Chairman Hideho Takagi    
Vice Chairman Shunsuke Yanagida Chiaki Shimamoto  
Member Study & Instruction Group Manager:
Hideho Takagi
Manual Editorial Section: Masafumi Ebie
Instruction Section: Masamichi Shinohara
Kata Judge Section: Yoshiaki Watanabe
Qualification System Group Manager:
Chiaki Shimamoto
Dan & Shogo Section: Yasuo Ito
Examination Management Section: Tamaki Sonoda / Hisakazu Matsuura
Competition Strategy Group Manager:
Shunsuke Yanagida
Kumite Referee Section: Kiyomi Sasaki
Athletes Section: Hisao Murase
Secretary General Takeshi Ichimura
Deputy Secretary General Tamaki Sonoda